Privacybeleid

PRIVACYBELEID

 

PRIVACY VOORWAARDEN De Boer Accountants

 

De Boer Accountants respecteert uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van De Boer Accountants vertrouwt u ons met uw privacy gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens over u c.q. uw medewerkers omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan met deze data. 

 Om dit te onderstrepen hebben wij als De Boer Accountants privacy voorwaarden vastgesteld ter voldoening aan hetgeen bepaald is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van de meldplicht datalekken. Deze privacy voorwaarden zijn vastgesteld rekening houdend met de door onze beroepsorganisatie voorgestelde standaarden. In deze privacy voorwaarden leggen we onder meer uit :

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
  • Hoe we die gegevens gebruiken.
  • Welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van derden komen.

 Klik hier om de privacy voorwaarden van De Boer Accountants te openen.

Met het van toepassing verklaren van deze privacy voorwaarden bieden we u inzicht in ons privacybeleid en welke afspraken daarin gemaakt zijn. Ook verwijzen wij u naar onze Privacy verklaring die u hieronder aantreft.

 Uw rechten

Op uw verzoek kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt hiervoor indien gewenst contact opnemen met de heer R. Stijvers AA, e-mail r.stijvers@deboeraccountants.nl.

 

PRIVACY VERKLARING De Boer Accountants

 

De Boer Accountants is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Boer Accountants en de aan haar gelieerde ondernemingen houden zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen. Wij verwijzen hiervoor ook naar onze privacy voorwaarden elders op onze website. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in verband met de website is De Boer Accountants.

 Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt De Boer Accountants gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met De Boer Accountants. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses. De Boer Accountants gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van De Boer Accountants en de aan haar gelieerde ondernemingen op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld echter nooit zonder uw expliciete toestemming.

 Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van De Boer Accountants. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door De Boer Accountants.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

 Delen van persoonsgegevens met derden

De Boer Accountants deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Boer Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt De Boer Accountants uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en banken.

Afmelden

De Boer Accountants houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. De Boer Accountants geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij de heer R. Stijvers AA, e-mail r.stijvers@deboeraccountants.nl, of schriftelijk bij De Boer Accountants op het hieronder vermelde adres.

 Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die De Boer Accountants of de aan haar gelieerde ondernemingen over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan:

De Boer Accountants, Voorhaven 26, 1135 BE Edam, of per e-mail naar edam@deboeraccountants.nl.

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop De Boer Accountants met uw gegevens omgaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Boer Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Wij hanteren een bewaartermijn voor de jaarrekening, fiscale aangiftes e.d. van in elk geval zeven jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Boer Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klikgedrag en IP-adres

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 De Boer Accountants en andere websites

Op de onze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De Boer Accountants kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

De Boer Accountants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van De Boer Accountants.